2016 оны орон тооны өөрчлөлт

2016 оны орон тооны өөрчлөлт

2016 онд 1 шүүгчийн туслахын орон тоо нэмэгдэж, үйлчилгээний албан хаагчийг жилийн цалингийн санд багтаан 10 хүртэл байхаар батлагдсан байна.

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ
ӨМНӨХ ДАРААХ